تسهیلات و خدمات بانکیفایل ضمیمه حاوی فصل مربوطه از کتاب فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در استان اردبیل میباشد.ضمیمهاندازه
bank.pdf970.57 کیلو بایت