تسهیلات و خدمات بانکیفایل ضمیمه حاوی فصل مربوطه از کتاب فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در استان اردبیل میباشد.AttachmentSize
bank.pdf970.57 KB