معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداراردبیل گفت : تعیین لکه های سرمایه گذاری سبب پیشرفت همه جانبه استان خواهدشد.

هفتادوسومین جلسه مرکزخدمات سرمایه گذاری استان به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداراردبیل وباحضوراعضای مرکزخدمات سرمایه گذاری استان، باهدف رسیدگی به مشکلات طرح های سرمایه گذاران دراداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل برگزارشد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل، دراین جلسه مشکلات۴طرح سرمایه گذاری درمحدوده شهرهای اردبیل ، مشگین شهر، نمین و همچنین روستای حسن باروق موردبررسی قرارگرفت واعضای مرکزخدمات سرمایه گذاری استان جهت حمایت ازسرمایه گذاران وتسهیل درصدورمجوزجهت شروع فعالیت صاحبان طرح ها قول مساعددادند.

دکترحسین زاده، معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری اردبیل نیزدراین جلسه به تعیین لکه های سرمایه گذاری دراستان ، معرفی طرح اشتغال فراگیربه سرمایه گذاران، تهیه بسته های حمایت ازسرمایه گذاران ورونق تولیدتاکیدکرد و گفت :با این روال ما شاهد توسعه و پیشرفت همه جانبه استان خواهیم بود .

تاریخ: 
1396/11/15
تصویر: