ارتباط با ما

آدرس:

اردبیل، شهرک اداری کارشناسان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل،

مرکز خدمات سرمایه گذاری

کد شهرستان:

045

تلفن:

33741940

33741941

فاکس:

33741940

33740742

ایمیل:

investinardabil@yahoo.com