تجار وبازرگانان ولگاگراد روسیه در اردبیل حضور یافتند .

جلسه مشترک اتاق های بازرگانی اردبیل و ولگاگراد روسیه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل،اتاق بازرگانی اردبیل میزبان هیاتی از تجار و بازرگانان ولگاگراد روسیه بود .

در این دیدار که مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین تعدادی از بازرگانان و تجار استان نیز حضور داشتند ،راههای همکاری تجاری و بازرگانی ولگاگراد روسیه و اردبیل مورد بررسی قرار گرفت .

در این نشست که به همت اتاق بازرگانی اردبیل تشکیل یافته بود تفاهم نامه هایی بین دو منطقه منعقد شد .

تاریخ: 
1395/12/2
تصویر: