در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری 4 طرح مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری بمنظور رسیدگی به درخواست و مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری در استان در اتاق جلسات پنجره واحد برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه 4 طرح خدماتی رفاهی ، دامپروری و مشاوره ای مورد بررسی قرار گرفت .

طرح احداث مجتمع خدماتی رفاهی در محور اردبیل – سرچم اولین موضوعی بود که مطرح گردید وبدلیل عدم وجود منع قانونی مبنی بر جلوگیری از صدور مجوز برای راه اندازی هر نوع فعالیت اقتصادی (کسب و کار) ،مجری طرح مجوز ادامه اقدامات جهت کسب مجوز های لازم گرفت. بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضی احداث جایگاه سوخت در شهرک کوثر اردبیل ، جنب نمایشگاه بین المللی اردبیل دومین موضوعی بود که مورد بررسی قرار گرفت که بررعایت ضوابط زیست محیطی تاکید شد.

در ادامه، طرح متقاضی احداث واحد دامپروری 2000 راسی و بررسی صلاحیت و اهلیت شرکت تعاونی نشر نوین آرتا در ارائه مشاوره به طرح های سرمایه گذاری استان آخرین موضوعی بود که در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری استان باسرمایه گذاران بخش خصوصی مطرح گردید.

تاریخ: 
1396/6/5
تصویر: