مشکل طرح متقاضی احداث جایگاه سوخت در محور اردبیل به سرعین در جلسه چهل و دوم مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بررسی شد .

در چهل و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل مشکل طرح متقاضی احداث جایگاه سوخت در محور اردبیل به سرعین (روبروی تپه نادری) بررسی و پیگیری شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، با توجه به طرح و بررسی مکرر موضوع در جلسات پیشین مرکز ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان با صدور مجوزبدون ارائه مستندات قانونی و فقط بدلیل اشباع جایگاه سوخت در محل مورد پیشنهادی مخالفت کرده است و موضوع مجدداً در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که نماینده شرکت نفت استان مجدداً بدلیل وجود جایگاه سوخت در محور اردبیل- سرعین و نیر و پایین بودن فروش فرآورده و نداشتن صرفه اقتصادی برای متقاضی مخالفت خود را با احداث واحد مذکور در آن محل اعلام نمود.

در ادامه اعضای مرکز با توجه به اینکه محل پیشنهادی نامبرده در محدوده شهری قرار گرفته و ارتباطی با محور مذکور نداشته و جایگاه سوختی هم در نزدیکی آن منطقه از شهر وجود ندارد احداث یک واحد جایگاه سوخت را در آن منطقه ضروری دانسته و مخالفت شرکت مزبور را بدون ارائه مستندات قانونی و تنها بدلیل نداشتن صرفه اقتصادی غیر قابل قبول اعلام نمودند.

تاریخ: 
1396/7/20
تصویر: